Feeds:
Innlegg
Kommentarer

hoksrud og co

Denne uka har vært preget av flere medieoppslag og mange oppdateringer i sosiale medier hvor Borgestadklinikkens økonomiske situasjon har vært i fokus. Ledelsen ved klinikken har hatt flere møter med politikere på Stortinget. Er det virkelig krise ved klinikken og er det sant at behandlingsplasser står i fare? Det spørsmålet har vi fått i dag. Jeg skal forsøke å kortfatta beskrive situasjonen vår.

Begrepet «krise» er på mange måter oppbrukt i dag. Det er mye som er krisepreget… Men det er ikke tvil om at det er en alvorlig situasjon for Blå Kors Borgestadklinikken når vi går mot et underskudd på 15 millioner kroner. Vi tærer på egenkapitalen vår, og vi opplever at vi ikke blir møtt på våre krav hos oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF.

 

Vi er en privat ideell klinikk, eid av Blå Kors. Vi har sykehusfunksjon på rusfeltet. Hos oss får pasientene det som heter tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helse Sør- Øst kjøper behandlingsplasser av oss, og det er slik vi finansierer driften. Pasientene som kommer hit betaler ikke, deres behandling er dekket av det offentlige på lik linje med annen spesialisert behandling som man får på et sykehus.

 

Vi har ved flere anledninger de siste årene vært tydelige overfor Helse Sør-Øst at den finansieringen vi har nå ikke gir oss bærekraftig økonomi. At vi i forhandlinger for 2016 krevde nærmere 70 millioner kroner mer, burde derfor ikke komme som en overraskelse.

 

Vi har lagt fram en omfattende rapport som underbygger kravet vårt. Der dokumenter vi en årelang underfinansiering og vi sammenligner de prisene vi har fått, med andre vi kan sammenligne oss med.Det viser seg at vi får omtrent halvparten av det et offentlig helseforetak får for å levere de samme tjenestene. Behandlingen hos oss koster altså i gjennomsnitt halvparten av det den gjør på et offentlig sykehus med rusbehandling. Hadde vi fått de samme prisene som de offentlige skulle vi hatt 200 millioner kroner mer i året!  Vi har også sammenlignet prisene våre med det som andre private med helhetlig tverrfaglig spesialisert rusbehandling( TSB) har av finansiering. Og vi ligger klart lavest også der. Vi har derfor framsatt et krav om en økning i døgnprisen fra kr 4250 som vi har i dag, til kr 5700. Vi vil fortsatt langt rimelige tjenester enn de offentlige.

 

Lav gjennomsnittlig døgnpris over tid fører til en økonomisk utarming! Det fører til at vi ikke har nok hender på jobb. Vi vil ha flere fagpersoner på avdelingene våre, så pasientene får bedre tilbud. Vi har også store utfordringer med manglende vedlikehold og oppgraderinger på flere av bygningene våre. Det må vi få økonomisk handlingsrom til i årene framover.

 

Vi har overfor Helse Sør-Øst lagt fram flere forslag til løsning både innenfor og utenfor eksisterende økonomisk ramme. Får vi ikke mer penger, så mener vi at eneste løsningen for ikke å ramme kvalitet på behandlingen, må være å redusere antall plasser, men beholde rammene våre.

 

Skulle det ende med at situasjonen løses ved at det blir nedlegging av plasser for å avhjelpe økonomien vår, er det svært alvorlig for pasienttilbudet i regionen. Når det gjelder pasientene våre pr. nå er det viktig for oss å si at avtalen vår  har en to års oppsigelsestid, slik at det uansett ikke vil bli noen endring for de pasientene vi har til behandling nå.

Det handler imidlertid om framtida for klinikken og våre behandlingstilbud framover på alle fire lokasjoner; på Borgestad, i Skien sentrum, på Bragernes i Drammen og på Loland ved Kristiansand.

Våre møter på Stortinget har blant annet ført til at det er rettet et skriftlig spørsmål fra Krfs representant Olaug Bollestad til helseministeren om han vil gripe inn for å sikre Borgestadklinikken driveverdig økonomi.  Svaret på det forventes i begynnelsen av neste uke.

illustrasjon_unge_2_lite

Ingen klarer seg i livet uten en passelig porsjon motgang! Når ungdomsundersøkelser over hele landet de siste årene har vist at ungdom sier de er slitne og deppa, betyr det at de ikke er herdet av litt motgang? Har dagens foreldre beskyttet og «polstret» barn og unge for mye? Dette er utgangspunkt for gjesteblogger Arne Klyve:

 

I ifølge psykiater Anders Minken er motgang, sorg og problemer også en naturlig del av det gode liv. Det er passelig motgang som ruster barn og unge til å tåle hverdager på det jevne – både som unge voksne og seinere i livet. For mye motgang kan slå deg helt ut. Det betyr at eksempelvis kjærlighetssorg eller tristhet når hunden dør, som regel skal håndteres uten medisiner. Å gjennomleve sorg gjør de unge både utholdende og robuste og slike erfaringer gjør at vi lettere takler livsvansker som med lovmessighet vil dukke opp.

Takling av motgang er noe vi skal øves opp til tidlig i livet. Per Fugellis metafor for dette er følgende: I barnehagen bør det være litt blod, litt mobbing, litt vold og så bør barna ha en lettere hjernerystelse. Nettopp for at barn ikke kan skånes for alt og at slike erfaringer gjør de unge mer kompetent til å tåle mye av det som livet byr på.

Bruk av smertestillende medisiner øker i befolkningen og også blant unge mennesker. Vi må da spørre oss om vi har så mye mer smerter eller om vi tåler smerter dårligere nå. Det er et tankekors at norske elever har jumboplass i utholdenhet i OECD – området (Pisa 2013). Altså blant 34 land er vi på sisteplass, mens vi på de fleste faglige rangeringene er veldig på gjennomsnittet. Har de gode tidende i landet gjort oss litt slappe, har foreldre skånet barna for mye, har vi polstret oppveksten for sterkt? Er velmente «curlingforeldre» barnas største bjørnetjeneste? Eller er slike tanker moralisme av verste slag?

Å kunne takle stress og alle «valgmulighetene» i en hverdag som er både travel og kompleks er viktig kompetanse å tilegne seg for både unge og voksne. Å kunne begripe at mye er vanskelig å forstå, uten å bli handlingslammet og resignere, er en viktig innsikt å skaffe seg. Med nåtidens sterke trykk på individuelt ansvar følger naturlig økt individuell risiko for å gjøre feilvalg. Ansvar for egen læring kan fort bli skyld i egen fiasko. For små forventninger til de unge og for store forventninger er en hårfin balansekunst for både foreldre og skole.

Ungdatafunn som nedstemthet og ensomhet blant en økende gruppe unge mennesker er urovekkende og ingen ny samtalemetodikk kan motvirke en slik utvikling. Da må vi løfte perspektivet opp på samfunnsnivå og ned igjen på lokalsamfunnsnivå og spørre oss: Hva er passelig motgang for en gutt eller jente i oppveksten? Ingen aksjer gir som kjent større avkastning enn å satse på barn og unge. «Ein farfar i livet skull’ alle ha», synger Odd Nordstoga så vakkert. Kan vi føye til: Litt motgang i livet skulle alle ha!

Gravid 2Det er seks uker til termin. Thea og Alex skal bli foreldre for første gang. Thea er alvorlig deprimert. Alex er det vanskelig å få tak på. Han ruser seg. Lite er gjort klart for barnet som snart kommer. Thea vil gjerne bli en god mor, men mye ressurser går til å bekymre seg for Alex.

Dette er en familie jeg jobbet med for noen år siden. Jeg snakket mye med Thea om at vi måtte samarbeide med barnevernet. Men hun turte ikke. Det var mange grunner til det. Hun visste at Alex ville bli sint. Hun var redd for hva hennes egen familie ville si. Alle ville bli sinte på henne hvis hun frivillig samarbeidet med barnevernet.

Så jeg meldte saken.

Den gravide må samtykke

Jeg fikk et formelt brev tilbake: «Barneverntjenesten kan ikke registrere denne henvendelsen fordi den gravide kvinnen ikke har samtykket til henvisning til barnevernet».

Dessverre er dette helt korrekt. Lov om barneverntjenester omfatter ikke ufødt barn. Barnevernet kan bare undersøke saken, og sette inn hjelpetiltak for familien hvis den gravide samtykker. Formelt sett hadde jeg faktisk brutt taushetsplikten.

I denne saken medførte det at barnevernet fikk melding når barnet var født, og det var ikke forberedt hjelpetiltak. Det måtte bli en akuttplassering.

Det haster i disse sakene

Jeg har jobbet noen år i avdelingen for gravide med rusproblemer på Borgestadklinikken. Jeg har erfart hvor viktig samarbeidet med barnevernet er, og da allerede mens barnet er i mammas mage. I noen familier må det gjøres grundige undersøkelser for å vurdere om det er et trygt hjem den nyfødte kommer til. Enkelte ganger må det settes inn tiltak slik at barnet ikke blir påført skade før det blir født.

Fantastiske endringer kan også skje i denne perioden – men det er beinhard jobbing. Det må flere hjelpere inn. Barnevernet har gode tiltak både for å forberede foreldrerolle, og trygge plasser der foreldrene kan være med et spedbarn.

Jeg har mange ganger erfart hvor uheldig det er at vi må bruke lang tid på å få et samtykke. Alt haster i graviditet.

Ønsker lovendring

I flere offentlig utredninger er det påpekt at det bør igangsettes et arbeid for å sikre bedre vern av det ufødte barn gjennom bedre rettsvern og bedre hjelp fra offentlige etater.  Du finner anbefalinger i NOU om bedre beskyttelse av barns utvikling og i proposisjon til Stortinget om endringer i barnevernloven

Barnelovutvalget har fått i oppgave å se på hvordan loven kan forenkles, og hva som skal være barnevernets ansvarsområde. I den forbindelse sender KoRus – Sør nå en uttalelse til dette utvalget der vi ber om at det blir vurdert om loven kan endres slik at også det ufødte barn kan omfattes av barnevernloven.

Her kan du lese vårt innspill til Barnevernlovutvalget.

Hvis loven blir endret slik at offentlig ansatte kan sende melding til barnevernet om det ufødte barn, så kan vi i saker liknende Theas hjelpe den gravide ved at det er vi som profesjonelle som tar ansvar for at barnevernet blir koblet inn. Hvis barnevernet også får mulighet for å sette inn tiltak i graviditet, så kan de sette inn tiltak som går både på kontroll og støtte. Videre har de mulighet for å søke om plass for hele familien på familiesenter eller andre relevante tilbud. For noen barn er det også aktuelt at barnevernet må forberede en plassering i fosterhjem.

Barnevernloven bør endres, så kvinner som Thea og barnet hun venter, kan få hjelp.

 width=

Glemmer vi at forskerne har funnet ut at de største samfunnsøkonomiske utgiftene er knyttet til folk flest sitt alkoholbruk, ikke de rusavhengiges eller misbrukernes?

 

I lunsjen i dag ble temaet folkehelse og alkoholbruk. Det var samlet en håndfull personer fra ulike jobbkulturer, men med folkehelse som felles agenda. Vi lurer på om det fortsatt er vanskelig å snakke om begrensninger av alkoholbruken, til og med på de arenaene vi ferdes. Folkehelse skal inn i alt kommunalt arbeid og helsevesenet manes til å vri innsatsene mot å sette inn støtet tidligere, allikevel brukes ikke de muligheten som ligger her.

 

Samtidig ser vi at totalkonsumet i befolkningen øker. Det er solid belegg for å si at økt totalkonsum betyr økte samfunnskostnader, blant annet i form av vold, krangler, ulykker og både psykiske og fysiske helseproblemer. Det er fremdeles drikkemønsteret her i Norden som medfører de største samfunnsøkonomiske utfordringene. Vi drikker gjerne 5 enheter eller mer hver gang vi drikker. Dette regner ekspertene som «binge-drinking», altså fyll. Beruselsen fører med seg store andeler av de samfunnsmessige kostnadene.

 

Men også bare noen få glass per gang kan gi dårlige konsekvenser for helsa: 60 helt alminnelige fysiske sykdommer, som hjerte-/karlidelser, diabetes og en rekke vanlige kreftformer påvirkes av personens alkoholinntak. Selv om en sjelden kan vise til noen eksakt årsak-virkning-sammenheng, vet vi at alkohol kan være en av risikofaktorene som forsterker utviklingen av sykdommmen. Altså, dersom en klarer å redusere sitt alkoholkonsum, så kan det være at sykdommen blir mindre uttalt eller borte. Det kan vi få til både ved å drikke mindre hver gang vi drikker, og ved å velge kaffekoppen i stedet for vinglasset  av og til. I tillegg er det slik at vi jenter tåler mindre alkohol per kg kroppsvekt enn det gutta gjør, og vi tåler også mindre når vi blir eldre. For at alle skal ha mulighet til å ta vare på egen helse, så burde jo folk flest få vite dette!

 

Hvorfor forteller ikke fastlegene oftere pasientene sine dette? Alkoholbruken kan jo faktisk ha betydning for veldig mange av de vanligste plagene folk flest går til legen for. Personlig tror jeg det kan ha noe med at de fleste faktisk bruker alkohol selv. Kun 5-10 % av den norske befolkning regner seg som totalavholds. Vi forbinder alkohol med det gode liv og har råd til å nyte livet på denne måten.  Fastlegene, som oss andre, ønsker å kunne bestemme selv og ha full frihet til å nyte sin alkohol slik det passer de selv. Det unner de selvsagt pasientene sine, også. Dessuten har det vært mye fokus på den potensielt gode effekten vin skulle kunne ha på blodårene. Det har imidlertid vist seg at den mengden som ville kunne ha positiv helseeffekt tilsvarer en spiseskje om dagen, ikke et glass eller tre.

 

Hvorfor kan vi ikke snakke om alkoholbruk i vennekretsen vår? I min omgangskrets var det et par som svært forsiktig tok opp spørsmålet om hvor mye alkohol som skulle serveres da de ble invitert på fest. Altså med en insinuasjon om at de mente at det var mulig at det ville bli for mye for noen i selskapet. Vertskapet ble fryktelig støtt, fornærmet og såret. Dette holdt på å ødelegge hele vennskapet. Det forsiktige spørsmålet førte til masse vonde følelser, så det er ikke så rart at vi kvier oss for å ta det opp.

 

Men bør det være slik? Forsamlingen i lunsjen er blant de som ønsker å bidra til at vi har gode alkoholfrie alternativer tilgjengelige, både når det nytes alkohol og ved hyggelige anledninger som skal være alkoholfrie. Hva om vi tenker over til hvilke anledninger vi velger alkohol og hvor mye vi tar hver gang? Dessuten kan vi jo begynne med å spørre legen vår direkte om de helseplagene vi har kan påvirkes av alkohol.

illustrasjonsbilde med fire ungdommer.

Det er mange av de samme årsakene bak frafall fra skolen og rusbruk. Sammenfallende faktorer er på en måte gode nyheter. Men det krever noe av oss.

Det lov å spørre seg hvorfor vi som et kompetansesenter innen rusfeltet jobber med frafallsproblematikk? Jeg skal forsøke å gi deg svaret.

I Telemark er det omtrent 70 % av elevene på videregående skole som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år. Noen av elevene fullfører utdanningen på litt lengre tid, noen går ut i arbeid, og noen har ikke bestått alle nødvendige eksamener. Likevel er det også en stor andel som faller fra av andre grunner, og årsakene kan være mange. I den ferske Ungdata-rapporten fra Telemark kommer det frem at dårlig tilknytning til skolen, dårlig psykisk helse og lavt selvbilde er noen av faktorene som påvirker frafallet, og at disse faktorene oftere forekommer i familier med dårlig tilknytning mellom elev og foreldre

Det er en sammenheng

Så hvorfor jobber vi med frafallsproblematikk? Svaret er at det i stor grad er de samme faktorene som påvirker frafallet som også påvirker ungdommens bruk av alkohol. Mange av de samme faktorene er også av stor betydning for hasjbruk, og de er med på å påvirke den enkeltes psykiske helse. Tilknytning til skole, til familie og kanskje også til venner, er sentrale elementer for å forebygge både frafall, dårlig psykiske helse, og rusbruk.

På mange måter er dette gode nyheter. Det betyr nemlig at det er mange virksomheter som har både interesse av, og plikt til, å jobbe for å bedre ungdommenes tilknytning til de ulike arenaene. Vi er med andre ord mange som bryr oss om ungdommenes liv og ungdommenes sosiale arenaer. Dessuten har de ulike kommunene, kompetansemiljøene, skolene, tjenestetilbudene og fylkeskommunen samlet sett god kunnskap om forebygging og tiltak knyttet til mange deler av ungdommenes liv. I tillegg kommer all den frivillige innsatsen som legges ned gjennom ulike idrettslag og andre organisasjoner. Når omtrent en av fire elever i den videregående skolen oppgir å ha hatt tanker om å slutte på videregående skole, burde de derfor være i gode hender.

Mobilisere for de som sliter

Tallet er hentet fra spørreundersøkelsen Ung i Telemark 2015, som er en ungdataundersøkelse gjennomført på ungdomsskoler i alle kommuner og på alle videregående skoler i Telemark. Her har ungdom svart på spørsmål som omhandler mange viktige deler av deres liv. Som mange sikkert har fått med seg er det slik at de fleste har det stort sett bra, og er generelt fornøyd med livet og med de sosiale arenaene de lever sine liv.

Likevel er det noen som sliter med tilknytningen til sine foreldre, med tilknytningen til skolen, og ikke minst er det en liten gruppe elever som opplever mange ulike risikoer samtidig. Det er denne gruppen hjelpeapparatet nå må mobilisere for å hjelpe. Bare på den måten kan vi redusere frafallet. Bare på den måten kan vi redusere risikofylt rusbruk, og bare på den måten kan vi redusere de psykiske plagene.

Nå har vi sjansen

Mitt håp er at engasjementet rundt denne undersøkelsen, engasjementet rundt resultatene, engasjementet fra elevene, engasjementet fra skoleverket, de politiske miljøene, kompetansemiljøene, forvaltningsapparatet og hjelpetjenestene også skal skape engasjement knyttet til arbeidet for å bedre forholdene for de ungdommene som sliter. Ung i Telemark 2015 har gitt oss et verktøy for å se helhetlig på ungdommenes hverdag, et verktøy som binder ulike miljøer tettere sammen. Ungdommene som har deltatt viser oss tillit gjennom sine omfattende svar i undersøkelsen. Nå må vi som jobber med og for ungdom vise at vi var tilliten verdig.

Asle Bentsen er samfunnsviter ved KoRus – Sør, Borgestadklinikken og har jobbet med å analysere data fra mer enn 8000 unge i Telemark som ledd i Ungdata-undersøkelser.

illustrasjonsbilde grønt blad opp av sprukken jord

Green sprout

Det er ditt valg: enten skriver du ut noe jeg kan sove på, eller så må jeg drikke en flaske sprit i kveld også.
Jeg ser legestudenten blir litt rådvill over min bombastiske påstand. Dette var nok ikke en problemstilling hun hadde sett for seg. Den erfarne ruskonsulenten sier oppgitt «Jammen hva er ditt ansvar oppi dette Tommy?». Jeg kjenner jeg begynner å bli sint.

Jeg er på Universitetet i Oslo og deltar i simulering av ansvarsgruppe, og har stilt klokken tolv år tilbake i tid. Som brukerrepresentant fra A-larm var jeg sammen med folk fra andre brukerorganisasjoner; RIO, Wayback og LMS bedt inn for å undervise legestudentene om brukermedvirkning, Individuell Plan og ansvarsgruppemøte. Rent praktisk gjennomføres dette ved at man ber inn folk fra ulike deler av praksisfeltet hvor sykehus, kommune og NAV deltar. Studentene får med dette viktig kunnskap fra alle deler av feltet på en gang og de får også et innblikk i noen av samhandlingsutfordringene som møter denne brukergruppen.

I rollespillet er jeg meg selv: en mann på 33 år som har drukket masse de siste årene. Alkoholen har gjort at jeg har falt ut fra arbeidslivet og har massive utfordringer. Fagfolkene i rollespillet blir fort veldig opptatt av å møte den aktuelle krisen. Slik kan det lett bli i møtet med mennesker med rus og psykiske lidelser. Vi blir ofte fokusert på krisene; det handler om økonomiske utfordringer, aktivitet, bolig, fysisk og psykisk helse. På slutten av dette aktuelle rollespillet etterlyser jeg følgende:
«Når skal dere spørre om jeg har en drøm eller et håp om noe annet?»

Det er selvfølgelig viktig å løse krisene. Men hvis man snur på agendaen og starter dialogen med å spørre om hva som er viktig for meg og hvordan de som hjelpere kan bidra i min bedringsprosess, vil det kunne skape et større fokus på mine ressurser, drømmer og håp.

I nyere retningslinjer og veiledere innen rus og psykisk helsefeltet blir recoveryorienterte tjenester vektlagt, og ut fra dette perspektivet er det tre viktige faktorer som støtter bedring og bedringsprosesser:
1. Et meningsfylt hverdagsliv.
2. Fokus på ressurser og framtidsorientering.
3. Re-etablering av et sosialt liv og gode relasjoner.
(Ness, Borg & Davidson, 2014)

Dette er nok noe de aller fleste tidligere brukere kjenner seg igjen i. Noe, eller noen, må klare å vekke drømmen og håpet om noe bedre! Hjelpeapparatet må fokusere på hva jeg klarer og ikke hva jeg ikke klarer.
Man må fremover legge til rette tjenestene på en slik måte at jeg både får løst krisene og tent håpet. Et ensidig fokus på alt jeg ikke klarer vil kun bekrefte håpløsheten. Det kan ha en negativ innvirkning på relasjonen jeg har til mine hjelpere.

Personlig synes jeg dette tiltaket i regi av Universitetet i Oslo bør videreføres til andre deler av utdanningene i helse- og sosialsektoren. Utdanningene bør tilstrebe at studentene har trygge kunnskapsrike arenaer å lære på. I etterkant av simuleringen hadde vi en refleksjons- og veiledningsrunde hvor studenten fikk innspill fra de ulike aktørene. På denne måten ble dette også er en lærings- og veiledningsarena for ansatte i både kommune, NAV og spesialisthelsetjeneste. For meg så løfter dette også spørsmålet om det er andre arenaer vi som brukere kan ha et veiledningspotensiale på? I alle fall er det klart at vår erfaringskompetanse fremover bør være et viktig innslag i utdanningen av morgendagens helsepersonell.
For de som ønsker ytterligere informasjon om metodikken og tankegangen bak så kan det henvises til artikkel. «Å sette brukeren i sentrum- allerede som student» i tidsskrift for den Norske legeforening.

At angstlidelser kan føre til rusmisbruk er kjent. Men har du tenkt på at de samme angstmekanismene kan ligge bak utviklingen av ekstremisme? Hør Fred Rune Rahm ved KoRus – Sør i denne podcasten:

 

 

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 176 andre følgere